00
დღე
00
საათი
00
წუთი
00
წამი

წესები და პირობები

ვადასტურებ, რომ შემისრულდა სრული 18 წელი. ასევე ვადასტურებ, რომ კომპანია Japan Tabacco International-ის ჯგუფს, მის შვილობილ კომპანიებს, მათთან დაკავშირებულ პირებსა და პარტნიორებს

ვაძლევ თანხმობას მიიღონ, შეინახონ, დაამუშაონ ან სხვაგვარად გამოიყენონ ჩემს მიერ მიწოდებული პირადი მონაცემები (სახელი, გვარი, მისამართი, ელექტრონული ფოსტის მისამართი, ტელეფონის ნომერი და ასევე სხვა პირადი ინფორმაცია), ფოტო ან ვიდეო მასალა, რომელიც მიწოდებულია ან მიწოდებული იქნება ჩემს მიერ.

ვადასტურებ, რომ თანახმა ვარ, გამოყენებულ იქნას ასეთი მონაცემები ჩემი ინფორმირებისათვის მათი კონტროლის ქვეშ წარმოებული პროდუქციის, ასევე მათ მიერ ან მათი დავალებით მოწყობილი მარკეტინგული და სარეკლამო ღონისძიებების შესახებ. მოხმარების წესები